Data posiedzenia:
2021-10-27

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz 1372 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20.09. 2021 r.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30.09.2021r.
5. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
7. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
(1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021;
(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2021-2036
(3) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2027 dla spółki p.n. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1;
(4) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – SPZOZ w Wołominie
(5) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej MSPZOZ NR 1 w Wołominie
(6) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej MSPZOZ NR 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu;
(7) zmiany składu Rady Społecznej MSPZOZ Nr 1;
(8) zmiany składu Rady Społecznej MSPZOZ Nr 2;
(9) zmiany składu Rady Społecznej OPiTU SPZOZ;
(10) uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania wniosku;
(11) rozpatrzenia skargi;
(12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – północ;
(13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – południe;
(14) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu projektowanej ulicy Wschodniej we wsi Nowe Lipiny;
(15) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zielonej w Wołominie;
(16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część C;
(17) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część D;
(18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część E;
(19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część F;
(20) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG SP. z o.o.;
(21) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG SP. z o.o.;
(22) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG SP. z o.o.;
(23) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
(24) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
(25) powierzenia zadań własnych Gminy Wołomin Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

9. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

XL Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018 – 2023
odbędzie się dnia 27 października 2021 roku / środa / o godz. 9.00
w sali konferencyjnej ( nr 106 ) Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski


Uwagi:
Transmisja z obrad będzie dostepna na stronie internetowej: https://wolomin.esesja.pl/