Data posiedzenia:
2022-05-24

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz 559 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023, proponując następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 kwietnia 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 kwietnia 2022 r.
5. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
7. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
(1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
(2) zmian w WPF gminy Wołomin na lata 2018-2038;
(3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wołomin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" z siedzibą w Tłuszczu w okresie programowania 2023-2027;
(4) w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok MSPZOZ Nr 1 w Wołominie;
(5) w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok MSPZOZ Nr 2 w Wołominie;
(6) w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie;
(7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w Gminie Wołomin;
(8) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Polna);
(9) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Fieldorfa);
(10) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Sienkiewicza);
(11) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Fieldorfa);
(12) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.
9. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.
L Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018 – 2023
odbędzie się dnia 24 maja 2022 roku / wtorek / o godz. 9.00
w sali konferencyjnej ( nr 106 ) Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski


Uwagi:
Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej:https://wolomin.esesja.pl/