XII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się w dniu 22 października 2015 roku

 

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Prezentacja dot. Światowych Dni Młodzieży.

  4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 września 2015 roku

  5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  7. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  8. Interpelacje i zapytania radnych;

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;

(2) regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

(3) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie;

(4) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie;

(5) wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie;

(6) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;

(7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Mostówka – LEŚNA;

(8) nadania nazwy ulicy w Wołominie – PODBIPIĘTY i KETLINGA;

(9) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

(10) nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej ;

(11) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Sławek II”;

(12) zmiany uchwały dot. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

(13) zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. ;

(14) zmiany WPF ;

 

10. Informacje Przewodniczącego Rady

11. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty