XXX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 15 grudnia 2016 roku

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 roku.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.


6. Podjecie uchwał w sprawie:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2026. (1)

- Budżetu Gminy Wołomin na 2017 rok (2)

Po uprzednim:

- odczytaniu projektów uchwał (projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2017 oraz projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2024 został dostarczony radnym w terminie ustawowym. Treść do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

- odczytaniu opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Wołomina projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 rok i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok;

- dyskusji nad ww projektami uchwał.


7. Podjecie uchwał w sprawie:

(3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016 r.;

(4) zmiany WPF na lata 2016-2024;

(5) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołomin;

(6) nabycia nieruchomości;

(7) zmiany nazwy ulicy;

(8) zmieniajaca uchwałę w sprawie nabycia przez Gmine Wołomin lokali użytkowych;

(9) przekazania skargi do załatwienia Burmisttrzowi Wołomina


8. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty