LIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 28 czerwca 2018 roku

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6.06.2018r.

5.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2017 rok;

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok;

- informacją o stanie mienia Gminy Wołomin;

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 r.

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2017r.;

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Wołomina sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2017 rok;

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;

podjęcie uchwał w sprawie:

(1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2017 rok ;

(2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok

(3) absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2017 rok


7. Podjęcie uchwał w sprawie:

(4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

(5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2018-2029;

(6) nadania pierwszego statutu Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Duczkach;

(7) dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego;

(8) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(9) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(10) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(11) realizacji projektu;

(12)  rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną;

(13) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;

(14) zmieniajaca uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie;

(15) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków obowiązującego na terenie Gminy Wołomin;

(16) zmiany w "Planie Odnowy wsi Lipinki na lata 2009-2015";

(17) zatwierdzenia do realizacji projektu;

(18) upoważnienia Przewodniczacego Rady Miejskiej w Wołominie do reprezentowania Rady Miejskiej w Wołominie;

(19) gotowości przekazania nieruchomości pod realizację Ogrodu Pamięci Poległych;

(20)  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina;

(21) upoważnienia dla Przewodniczącego rady Miejskiej w Wołominie;


8. Informacje Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami;

9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;
                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty