XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 2 marca 2017 roku

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26.01.2017r. I 22.02.2017r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.


8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 r.;

(2) zmiany WPF Gminy Wołomin na lata 2017-2026;

(3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin;

(4) zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina;

(5) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

(6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;

(7) dzierżawy nieruchomości;

(8) zgody na współdziałanie z Gminą Kobyłka;

(9) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

(10) pozytywnego zaopiniowania działan Burmistrza Wołomina.


9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.