XXXV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 30 marca 2017 roku

 

 Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2.03.2017r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 r.;

(2) zmiany WPF Gminy Wołomin na lata 2017-2026;

(3) przyznania Medalu :Zasłużony dla Wołomina”- Wołomiński Uniwersytet III wieku;

(4) przyznania Medalu :Zasłużony dla Wołomina”- Wiesława Krych;

(5) przyznania Medalu :Zasłużony dla Wołomina”- Piotr Piotrowski;

(6) przyznania Medalu :Zasłużony dla Wołomina”- Bogdan Domagała;

(7) przyznania Medalu :Zasłużony dla Wołomina”- Sylwester Kot;

(8) przyznania Medalu :Zasłużony dla Wołomina”- Maria Sobolewska;

(9) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

(10) przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową;

(11) zatwierdzenia do realizacji projektu „MoboLab -roboty i tablety w Twojej szkole”;

(12) uchylenia uchwały dot. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

(13) zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;

(14) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(15) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(16) zmiany uchwały dot. zgody na nabycie nieruchomości gruntowej i rozwiązania prawa użytkowania wieczystego;

(17) zmiany składu Rady Społecznej – MSP ZOZ Nr 1

(18) zmiany składu Rady Społecznej – MSP ZOZ Nr 2

(19) zmiany składu Rady Społecznej – OPITU SP ZOZ

(20) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

(21) zmiany uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie


9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty